MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Rosa Luxemburg’un Rus Devrimi Üzerine Görüşleri – Klara Zetkin

Klara Zetkin

Klara Zetkin’ in Rosa Luxemburg’un 1918 de hala hapiste iken yayınlamış olduğu “ Rus Devrimi” başlıklı broşürü temelinde 1922 de yayınlanmış ama İngilizce dahil birçok dile çevrilmemiş olan “Rosa Luxemburg’un Rus Devrimine Yaklaşımı” başlıklı , okunması gereken kitabı.

Kitabın ana teması Rosa Luxemburg’un son dönemlerinde “Rus Devrimi “ile ilgili , Lenin ile ters düşen “eleştirel” görüşlerini büyük ölçüde değiştirdiği ve özellikle yaşamının son aylarında onun konu üzerine devrimci duruş ve pratiğinin öne çıkarmış olması.

Rosa Luxemburg ile Lenin arasında bazı konularda farklılıklar olduğu bilinen bir gerçektir. Yıllar boyu, bütün revizyonistler, Troçkistler, karşı devrimciler bu farklılık olan konuları kucaklayarak, çarpıtarak, abartarak Rosa’yı, anti-Leninist gösterme, Lenin’in de vurguladığı gibi, Troçki’nin Londra Kongresinde Rosa ile arasındaki farkın siyasi eğilimden daha çok bireysel “tonlama” olduğu açıklamasına dayanarak, Rosa’nın bir Troçkist olduğunu satma pratiği içinde oldular.

Lenin “bir yazarın Notları”nda şunları söylemişti;

“Paul Levi şimdi Rosa Luxemburg’un tam da haksız olduğu eserlerini yeniden yayınlayarak, burjuvaziye -dolayısıyla da İkinci ve İki buçukuncu Enternasyonal’e, burjuvazinin ajanlarına- büyük bir hizmette bulunmak istiyor. Buna iyi bir Rus masalından iki satırla yanıt veriyoruz: “kartallar bazen tavuklardan daha aşağıda uçabilirler, ama tavuklar hiçbir zaman kartalların yüksekliğine ulaşamazlar. Rosa Luxemburg Polonya’nın bağımsızlığı sorununda yanıldı; 1903 ‘te Menşevizm’i değerlendirirken yanıldı; sermaye birikimi teorisinde yanıldı; Temmuz 1914’te Plehanov, Vandervelde, Kautsky vb. birlikte Bolşeviklerin Menşeviklerle birleşmesini savunurken yanıldı; 1918 cezaevi yazılarında yanıldı (cezaevinden çıkışında 1918 sonu ve 1919 başında hatalarını bizzat büyük ölçüde düzeltti) . Ancak o (Rosa) bütün bu hatalarına rağmen bizim için bir kartaldır ve kartal olacak kalacaktır; ve anısı bütün dünya komünistleri için daima değerli olmakla kalmayacak, aynı zamanda biyografisi ve bütün eserlerinin yayınlanması… tüm dünyada bir sürü komünist kuşağın eğitilmesinde son derece yararlı bir ders olacaktır. Rosa’nın yaptığı “Alman sosyal-demokrasisi 4 Ağustos 1914’ten sonra kokuşmuş bir cesettir” açıklaması Rosa Luxemburg’un adını uluslararası işçi hareketinin tarihinde meşhur edecektir. Ve şüphesiz ki, Paul Levi, Scheidemann, Kautsky gibi tavuklar ve tüm bu cemaat, İşçi hareketinin arka bahçesinde, gübre yığınları arasında , bu büyük komünistin hataları üzerine “gıdak”layacaklardır.”

Lenin’in bu söyleminde vurguladığı “cezaevinden çıkışında 1918 sonu ve 1919 başında hatalarını bizzat büyük ölçüde düzeltti” sözlerinin dayandığı yazılar Klara Zetkin tarafından 1922 yılında toparlanmış, yayınlanmış ancak diğer dillere çevrilerek yaygınlaşmamış (sanırım hala sadece Almanca, Rusça ve iki sene önce İngilizce). Maalesef ki sol akımlardaki burjuva, küçük burjuva mülkiyetçi anlayışın etken kalıntıları nedeniyle yapılan bir iki çevirilerin “parayı veren düdüğü çalar”, “parası olan alır okur”, ya da “bölüm yayınlanacaksa sadece bizim takımın sitesinde yayınlanabilir” vb., pratik-sonuç-anlayışıyla buluşması, çevirilerin yaygınlaşması ve okunması önünde engel teşkil etmekte. Bu küçük burjuva mülkiyetçi kalıntı eğilimi en azından Türkçe çevirilerle yıkmak için sözü geçen kitaptan önemine göre “Rus Devriminin Dünya Proletaryası İçin Önemi” bölümünden başlayarak, zaman olursa diğer birkaç yazının çevirisini “hiçbir “mülkiyet” , “kredi” vs., hakkı olmadan blogda sunmaya çalışacağım. Eğer bu önemli yazılardan oluşan kitabın devamında sıraladığım içindekiler kısmından önceden çevrilmiş olanlar varsa bildirilmesinde yarar var.

Kitap ABD de Redstar Yayın tarafından yayınlandı ve çeviri dahil “Kopya Hakkı “ hem ABD’de hem Hindistan’da.

Kısa bir bir bölümünün yayınlandığı kitap (İngilizce) , bu bağlantıdaki adresten satın alınabilir.

İçindekiler

  • Önsöz
  • Rosa Luxemburg’un Yaşam Çalışması
  • Anlamı ve tutarlılığı

Levi’nin Rosa’nın ‘ölümünden sonra yayınlanan broşürü’ nedeniyle reformist muhalifleri tarafından iftiralara uğraması

“Ölümünden sonra yayınlanan broşürün” tarihi

Rosa Luxemburg’un Eylül 1918 Rus Devrimi Üzerine Görüşleri

“Rus Devrimi, Dünya Savaşının en kudretli olayı”

Rus Devrimi, uluslararası proletaryanın bir sorunu

“Sosyalistlerin temel görevi, Rus Devrimi deneyimlerinin hazinelerini ve derslerini ortaya çıkarmak”

Menşevik ve Kautsky’nin Rus Devrimi’ne bakışının ütopik ve anti-devrimci özü

Bolşeviklerin tarihsel değeri

Bolşevik tarım politikasının eleştirisi

Bolşevik milliyet politikasının eleştirisi

Kurucu Meclis’e karşı Bolşevik tavrının eleştirisi

Sovyetler ile ilgili olarak seçim imtiyazının eleştirisi

Sovyetlerin proletarya diktatörlüğünün Bolşevik politikasının ‘terör’ ve ‘demokrasi’ ile ilişkisi bağlamında eleştirisi

Rosa Luxemburg’un Eylül Eleştirisinin Reformist Kullanımına Karşı

Eylül eleştirisinin ana motifi

Adolf Warski’nin Rosa Luxemburg’un Milliyet Sorunu üzerine Bolşevik politika görüşüne ve Levi’nin Rosa Luxemburg’un pozisyonunu değiştirmediği yönündeki iddiasına ilişkin analizi

Rosa Luxemburg’un konumu ile reformist sosyalistlerin ‘demokrasi’ konusundaki konumu arasındaki temel fark

Kurucu Meclis ile Sovyet sisteminin uyumsuzluğu

Sovyet seçim imtiyazının temel önemi

Devrimci nefsi müdafaa aracı olarak Proleter diktatörlük ve terör

Karşı devrimci terör efsanelerinin yaratıcıları, savunucuları ve yararlanıcıları

Bolşevik terörün gerçekliği ve kaçınılmazlığının somut koşulları

Rus Sovyet devletinde bürokrasi sorunu

Bolşevik parti ile proletarya sınıfı arasındaki ilişki

Rosa Luxemburg’un Almanya’daki Kasım Devrimi Sonrası Rus Devrimi’ne Yönelik Tutumu

Rosa Luxemburg’un Rusya’nın sorunlarına ilişkin “yenilenmiş-değiştirilmiş” görüşü, Tarihsel analizin bir ürünü olan devrim

Rote Fahne, bunun klasik tanıklığı

Alman Devrimi’nin önde gelen organı olarak Rote Fahne, Rosa Luxemburg’un çalışmaları ve siyasi vasiyeti

Rote Fahne, Ulusal Meclis’e, Alman Kurucu Meclisi’ne karşı ve Konseylerin İktidarı lehine

Konseyler Kongresi’nin eleştirisi ve proletarya diktatörlüğü ve burjuva demokrasisine ilişkin konumu

‘Ayrılıkçılığın’ üstesinden gelmenin bir aracı olarak Konsey Anayasası

Sivil özgürlükler ve terör

Berlin’deki Ocak Ayaklanması ve mücadele sırasında ‘Bağımsız’ liderlere yönelik eleştiriler

Bolşeviklerin teorileri ve yöntemlerinin tartışılmaması, Rus Devrimi bayrağı altında uygulamaları

1918/19 in Paul Levi’si, 1922 Paul Levi’sine karşı

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in devrim aylarındaki iş birliği, Rosa’nın Rus Devrimi’ne karşı tutum değişikliğinin bir kanıtı.

Rosa Luxemburg’un terörü “temelden” reddettiği iddiası

Rosa Luxemburg’un değiştirmiş olduğu Bakış Açısına Daha Fazla Kanıtlar

Rosa Luxemburg’un Rote Fahne’deki karakteristik makalelerinden alıntılar

Komünist Parti Kurucu Kongresi’nde “Program Üzerine Konuşma” dan alıntılar

Leo Jogiches, Rosa Luxemburg’un ve kendisinin Bolşevik politikasına yönelik tutumunun değişmesi üzerine

Rus Devrimi’ne karşı değişen tutumunun bir ifadesi olarak Rosa Luxemburg’un Kasım Ayaklanması’ndan bu yana tüm siyasi faaliyetleri.

Paul Levi’nin “Önsöz- Giriş” yazısı – Rosa Luxemburg’un Eylül Eleştirisinin Kötüye Kullanımı

Neden “ölümünden sonra broşür” çıkarıldı?

‘Giriş’in Marksist olmayan yöntemi

‘Yeni politikanın’ kapitalizme dayatılmış bir taviz politikası ve komünist idealin keskin bir formülasyonu olarak Bolşevikler tarafından içten bir şekilde tanımlanması

Rus küçük köylüsünün zihniyetini hesaba katmak için Bolşevik politikaya ihtiyaç

Bolşevik taviz politikasının arka planı olarak Rus Devrimi’nin trajik tarihsel çelişkisi

Bolşevik Tarım Politikası

Rus Devriminin temel bir ön koşulu olarak Bolşevik tarım politikası

Rus tarım devriminin gelişmesi

Büyük bir orta köylü sınıfının oluşumu ve sonuçları

Köylülerin toprak açlığını tatmin etme baskısı

Gelişmiş bir teknolojik üretim sisteminin ve modern bir kırsal proletaryanın yokluğu ve bunun tarım devrimi için anlamı

Merkezi devrimci otoritenin başlangıçtaki zayıflığı ve tarım devrimini nasıl etkilediği

“Savaş Komünizmi” ve “meta kıtlığı”, “doğuştan sahiplik psikolojisini” güçlendirir

Kitlesel sanayileşmeye ve komünizme yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma güçleri

Fransız ve Rus köylü kurtuluşu arasındaki tarihsel fark

Arazinin kamulaştırılması ve küçük çiftliklerin ülke ekonomisine bütünleştirilmesi için atılan adımlar

Sovyet Rusya’da proletarya ile orta köylülük arasındaki karşıtlık

İşçiler ve köylüler arasında artan dayanışma

Bolşevik Taviz Politikasının Zorlukları ve Tehlikeleri

İşçi Devleti içinde Kapitalistler ve proletarya arasındaki sınıf çatışmasının sürekliliği

Sendikalar ve emek yasaları için rehber olarak Sovyet liderliği

İşveren olarak Sovyet devleti

Komünizme doğru daha fazla gelişme için proletaryanın sınıf temelli partisi tarafından siyasi iktidara el konulmasının önemi

Sovyet İktidarı, Proleter Sınıf Yönetimi ve Parti Diktatörlüğü

Proleter hükümet sistemi proleter sınıf egemenliğini garanti ediyor mu?

Proleter hükümet sisteminin içeriğinin belirleyici bir faktörü olarak devrimci proleter sınıf partisi ile en aktif kitleler arasındaki ilişki

Yukarıdan diktatörlüğün Jakoben-Blanquist merkezileşmesi ile en aktif kitlelerin devrimci öz-merkezileştirmesi arasındaki karşıtlık

Sözde Bolşevikler tarafından örgütlenme sisteminin aşırı merkezileşmesi ve bunun yıkıcı sonuçları nedeniyle parti ve kitlelerin yaşamlarının ‘makineleşmesi’

1921 Kronstadt isyanı – Sovyet hükümetinin proleter sınıf tabanını kaybettiğine dair hiçbir kanıt yok

Rus sanayi proletaryası ile Bolşevik parti arasındaki ilişki

Devrimci proletaryanın ve onun önder sınıf partisinin destansı tarihsel görevi

Bolşevik parti ile sanayi proletaryasının bir kesimi arasındaki mesafenin nedenleri

Sovyetlerin Artan Gelişimi ve Sanayi Proletaryası ve Sınıf Temelli Partisiyle Sıkı İttifakı

Tüm Rusya Sovyet Kongrelerine artan seçim katılımı. İlçe ve İl Konferansları; büyüyen parti üyeliği; seçilmiş temsilcilerin mesleği, eğitim niteliği ve cinsiyeti

Sovyet Yürütme Komiteleri üyelerinin parti üyeliği ve meslekleri

Sovyetlerin Bolşevik Parti önderliğinde kitlelerin iradesinin ve eylemlerinin ifadesi olarak işlevi

Proletaryanın iradesinin, faaliyetinin ve ilerlemesinin bilinçli bir ifadesi olarak Bolşevik Parti

Rus Devriminin Dünya Proletaryası İçin Önemi

Bolşevik siyasetin büyük evrensel yaklaşımıyla reddi, proleter devrimin kendisini terk etmenin bir örtüsüdür.

Bolşevik siyasetin başka tarihsel koşullara sahip ülkelere “mekanik” aktarılması efsanesi

Dünya proletaryası için Rus Devrimi’nin dersleri ve örneği

Rus Devrimi’nin proleter karakterinin ilan edilmesi ve dünya devrimine yaklaşımıyla korunması

Özel mülkiyetin ve ortak mülkiyet hakkının kaldırılmasını savunan ilk büyük devlet olarak Sovyet Rusya

Uluslararası proletaryanın Sovyet Rusya’ya karşı görevi

E.Ahmet

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun