MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Aklın İsyanı

21.yüzyıla girdiğimiz şu sıralarda,bilim ve felsefe bir yol ayrımına gelmiş görünüyor.Bilim ve teknolojinin 20.yüzyılda kaydettiği eşsiz başarılar bir yandan gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunların çözümü için muazzam bir potansiyel sunarken diğer yandan da onun toptan imhası için bir

≡ AKLIN İSYANI
Marksist Felsefe ve Modern Bilim (Mayıs 1995)
✎ Alan Woods – Ted Grant
≡ İÇİNDEKİLER
Hannes Alfvén’in Anısına
Türkçe Basıma Önsöz
Yazarların ÖnsözüBİRİNCİ KISIM: AKIL VE AKILDIŞI
1. GİRİŞ
Bilincin Geriden Gelmesi
“Akıl Akıldışı Olur”
Bilim ve Toplumun Krizi
2. FELSEFE VE DİN
Felsefeye İhtiyacımız Var mı?
Dinin Rolü
İşbölümü
Materyalizm ve İdealizm
3. DİYALEKTİK MATERYALİZM
“Her Şey Akar”
Nicelik ve Nitelik
Mendeleyev’in Periyodik Tablosu
Faz Geçişleri
Organik ve İnorganik
Bütün ve Parça
Karmaşık Organizmalar
Devrimin Moleküler Süreçleri
Karşıtların Birliği ve Karşılıklı İç İçe Geçişi
Pozitif ve Negatif
Nükleer Fisyon
Karşıt Kutuplar?
Yadsımanın Yadsınması
Kapital’in Diyalektiği
4. MANTIK VE DİYALEKTİK
Kıyas Nedir?
Mantık Nasıl Düşünüleceğini Öğretir mi?
Özdeşlik Yasasının Sınırları
Mantık ve Atomaltı Dünya
Modern Mantık
İKİNCİ KISIM: ZAMAN, UZAY VE HAREKET
5. FİZİKTE DEVRİM

Dalga mı Parçacık mı?
Kuantum Mekaniği
Maddenin Yok Oluşu mu?
“Maddenin Tuğlaları”?
6. KESİNSİZLİK ve İDEALİZM
Kesinsizlik İlkesi
Öznelciliğe Karşı Nesnellik
Nedensellik ve Tesadüf
Mekanizm
19. Yüzyıl
Öngörü Mümkün mü?
Zorunluluk ve Rastlantı Konusunda Hegel
Determinizm ve Kaos
Marksizm ve Özgürlük
7. GÖRELİLİK TEORİSİ
Zaman Nedir?
Zaman ve Felsefe
Newton ve Hegel
Görelilik
Genel Görelilik Teorisi
Şeyler Arasındaki İlişkiler
Zamanın Ölçülmesi
Çözümlenmemiş Problem
İdealist Yorumlar
Mach ve Pozitivizm
Boltzmann ve Zaman
Görelilik ve Kara Delikler
8. ZAMAN OKU
Termodinamiğin İkinci Yasası
Kaostan Çıkan Düzen
9. BÜYÜK PATLAMA
Kozmoloji
Doppler Etkisi
Teori Nasıl Evrildi
“Şişme” Teorisi
Karanlık madde?
İmdada Yetişen Nötrino
Sürekli Baş Ağrıları ya da Hubble Sıkıntısı
Büyük Çatırtı ve Süper Beyin
“Plazma Evren” mi?
Einstein ve Büyük Patlama
Nötron Yıldızları
Stephen Hawking
Tekillikler Mevcut Mu?
Boş Bir Soyutlama
Boşluktaki Düşünceler
Güneş Sisteminin Kökenleri
ÜÇÜNCÜ KISIM: YAŞAM, AKIL VE MADDE
10. JEOLOJİNİN DİYALEKTİĞİ
Wegener’in TeorisiLevha Tektoniği Nedir?Dağların Oluşumu ve DepremlerYeraltı Süreçleri

 

11. YAŞAM NASIL ORTAYA ÇIKTI

Oparin ve Engels

Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı

Yaşamın Devrimci Doğuşu

İlk Yaşam Formları

Fotosentez ve Eşeyli Üreme

Kambriyen Patlama

Bitkiler ve Hayvanlar

Kitlesel Tükenişler

12. İNSANIN DEVRİMCİ DOĞUŞU

Dinozorlar Çağı – Mezozoik (250-65 milyon yıl önce)

Dinozorlar Neden Ortadan Kayboldu?

Kozmik Terörist – ya da Bir Hipotez Nasıl Kurulmamalı

İnsanın Devrimci Doğuşu

Alet Yapmanın Rolü

Toplumsal Örgütlenme

İnsan Gelişimi Üzerine Hipotezler

Engels ve İnsanın Kökenleri

İnsansı Maymunlar Alet Yapabilir mi?

İnsanlar ve Dil

13. AKLIN DOĞUŞU

Beyin Bulmacası

Akıl – Bir Makine mi?

Beyin Nedir?

Beynin Evrimi

Konuşmanın Önemi

Dil ve Çocuğun Düşüncesi

Gözler, El ve Beyin

Vigotski ve Piaget

Dilin Doğuşu

Düşüncenin Toplumsallaşması

14. MARKSİZM ve DARVİNCİLİK

Darwin’in Tedriciliği

İlerleme Yok mu?

Marksizm ve Darvincilik

Darwin ve Malthus

Toplumsal Darvincilik

15. BENCİL GEN?

Genetik

Genler ve Çevre

“Zekâ” ve Genler

IQ Testi

Öjenik

Suç ve Genetik

Irkçılık ve Genetik

Bencil Gen

Genetiğin Geleceği

DÖRDÜNCÜ KISIM: KAOSTAN ÇIKAN DÜZEN

16. MATEMATİK GERÇEĞİ YANSITIR MI?

Matematikteki çelişkiler

Sonsuz var mı?

Kalkülüs (Hesap)

Matematikte Kriz

Kaos ve Karmaşıklık

Mandelbrot Fraktalları

Nicelik ve Nitelik

17. KAOS TEORİSİ

İşbölümü

Kaos ve Diyalektik

18. BİLGİ TEORİSİ

Bilimsel Yöntem Nedir?

Ampirizmin Sınırları

Diyalektiğe Karşı Önyargı

Stalinist Karikatür

19. YABANCILAŞMA ve İNSANLIĞIN GELECEĞİ

Çıkmaz Sokaktaki Kapitalizm

Çelişkiler Sürüyor

İşsizlik Kırbacı

Yabancılaşma

Marx ve Yabancılaşma

Ahlâk

Sınırsız Olanaklar

Geleceğe Dönüş mü?

Sosyalizm ve Estetik

“Düşünenler” ve “Uygulayanlar”

İnsanlık ve Evren

KAYNAKÇA

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun